หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและน่าอยู่

พัฒนาคุณภาพชีวิต และปลูกจิตสำนึกของคนในท้องถิ่นให้มีวินัย และเสียสระเพื่อส่วนรวม

อนุรักษ์วัฒนธรรมเกี่ยวกับช้าง คนเลี้ยงช้าง ครูบาช้างให้สืบทอด และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับช้างต่อไป

ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบด้วย

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการดำรงชีพของประชาชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง