กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและน่าอยู่

พัฒนาคุณภาพชีวิต และปลูกจิตสำนึกของคนในท้องถิ่นให้มีวินัย และเสียสระเพื่อส่วนรวม

อนุรักษ์วัฒนธรรมเกี่ยวกับช้าง คนเลี้ยงช้าง ครูบาช้างให้สืบทอด และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับช้างต่อไป

ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบด้วย

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการดำรงชีพของประชาชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง