หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 

พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด

ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 294 จุด ครอบคลุมถนน 20 สาย
 
 

มีใช้ทุกครัวเรือน โดยการประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้จ่ายน้ำ
 
 
         

จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่
    จำนวน 815 หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่
    จำนวน 21 หมายเลข

ที่ทำการไปรษณีย์หมื่นแผ้ว

ระบบเสียงตามสายในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่

หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ มีดังนี้
 
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านค่าย
 
สถานีอนามัยตำบลบ้านค่าย
 
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
 
 
 
           

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
 
ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านค้าทั่วไป จำนวน 35 แห่ง
 
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 ร้าน
 
ร้านรับซื้อพืชไร่ จำนวน 2 ร้าน

สถานประกอบการด้านบริการ
 
ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง
 
สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน 50 แห่ง

การอุตสาหกรรม
 
โรงสีข้าว จำนวน 5 โรง
 
อู่ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จำนวน 18 ร้าน