หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
 

พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านการศึกษา

พัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

พัฒนาด้านสาธารณสุข
 
 

พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 
 

พัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
 
 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้านขยะภายในชุมชนให้มีการคัดแยกขยะ และการกาจัดสิ่งปฏิกูล

พัฒนาธนาคารขยะ และการนาขยะมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่

พัฒนาชุมชนน่าอยู่ ปลอดขยะ
 
 

พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 

พัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี