หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 


นางนงลักษณ์ ประกิจ
ปลัดเทศบาล
 
 


นางสาวสุมนา พองชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)


นายสำเริง สีสุก
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสิการสังคม)


จ่าเอกธวัชชัย สุภาพ
ห้วหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารทั่วไป)


นางธนภร พงษ์วิเศษ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป)


นายวัชระ แนวเมือง
นักพัฒนาชุมชน


นายวรพล พงษ์วิเศษ
นักวิชาการศึกษา


นางสาวชนัญชิตา มีหมู่
นักทรัพยากรบุคคล