หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน

รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง

พนักงานดับเพลิง จำนวน 6 คน

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    จำนวน 177 คน
 
 
         
ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาล

วัด จำนวน 2 วัด คือ
 
วัดนาคาวาสวิหาร      
 
วัดกลางหมื่นแผ้ว      

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 สำนักสงฆ์ คือ
 
สำนักสงฆ์โพธิ์เย็น      
 
 
         

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1
    จำนวน 2 แห่ง
 
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว
 
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
 
 
   
มีการจัดกิจกรรมสืบทอดจารีตประเพณี เป็นประจำทุกปี ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ คือ

ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน ของทุกปีกิจกรรมที่จัดทำ เช่น จัดขบวนแห่ รดน้ำดำหัว ทำบุญตักบาตร

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนตุลาคม , พฤศจิกายน ของทุกปี กิจกรรมที่จัดทำ เช่น จัดขบวนแห่นางนพมาศ

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมที่จัดทำ เช่น จัดขบวนแห่

พิธีบายศรีช้าง และพิธีบวงสรวงโฮงประกำ