หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านค่ายหมื่นแผ้ว
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ศาสนสถาน
ในตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
1
2
3
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
 
 
 
 
 
 
ด่วนที่สุด** อบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน  [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 256465 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๕ และโครงการ . โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติ การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด ติดตามการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย อปท. (ข้อมูลเดือน กันยายน - เดือนธันวาคม 2564)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 14 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
**ด่วนที่สุด** บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 74 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 78 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงารบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 62 
การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ประกาศ กกร.) เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
***ด่วนที่สุด*** การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด***แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
แจ้งสารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565)  [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
การสำรวจข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ราชพัสดุและการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว87  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
 
 
 
   
 
 
   
   
   
 
 
 
         
 
ตอบข้อซักถามการขึ้นทะเบียบเด็กแรก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 56  ตอบ 2  
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 39  ตอบ 0  
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 28  ตอบ 0  
แนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ (โควิด-19) (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 35  ตอบ 0  
ศูนย์บริการระบบรักษาความปลอดภัย จำหน่าย ติดตั้ง รับให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ รักษ (15 ก.ค. 2564)    อ่าน 44  ตอบ 0  
สอบถาม ตำแหน่งว่าง (26 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1836  ตอบ 3  
เด็กเล็ก (20 ม.ค. 2564)    อ่าน 2032  ตอบ 2  
     


ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง - งานรักษาความสงบภายใน [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำอัฒจันทร์ - [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - กองสาธารณสุข โ [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - สำนักปลัด โดยว [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - กองสาธาณสุข โดยวิธีเ [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบบ่อขยะเทศบาล (กองสาธารณ [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะ [ 30 ธ.ค. 2564 ]ซื้อค่าจัดซื้อครุภัฑณ์สำนักงาน - ซุ้มเฉลิมพระเกียร [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อค่าจัดซื้อคุรภัณฑ์สำนักงาน - ซุ้มเฉลิมพระเกียร [ 29 ธ.ค. 2564 ]จ้างค่าจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บค-1653 ชั [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างค่าจ้างเหมาบริการ รื้อถอด และติดตั้งเครื่องปรั [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน บธ-6581 (รถ EMS) กอ [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศ [ 27 ธ.ค. 2564 ]

     
ทต.คอนสวรรค์ ประกาศราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
ทต.บำเหน็จณรงค์ แจ้งเตือนประชาชน [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเป้า เทศบาลฯ บูรณาการร่วมกัน อบต.บ้านเป้า แก้ไขปัญหาบ่อขยะตำบลบ้านเป้า [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนาแซง นายก อบต.หนองนาแซง มอบสิ่งของอุปโภค/บริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสมพร เดชพ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ พร้อมรับภัยเมื่อภัยมา 🚑 นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศม [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ลาดใหญ่ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ปีที่ ๙ ฉบับที่ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ภูเขียว ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในารด [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.ภูเขียว การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลภูเขียวกรณีเกิดอัคคีภัยบ้านพัก [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองไผ่ ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการกลุ่มอาชีพ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่ว [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 (สา [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแฝก หมู่ 6 (เส [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศราครทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เก [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.นางแดด ขออนุมัติปิดหมู่บ้านที่พบการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (โควิด-19) [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่๑ ประจำปีงบประมา [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.นาเสียว มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.ลาดใหญ่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะผู้บริหา [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ลาดใหญ่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยนายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ชัยภูมิ รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.โคกสะอาด นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรี [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บำเหน็จณรงค์ กำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
 
         
               
 
 
 
   
   

กระเป๋าผักตบชวา  

อนุสาวรีย์พ่อหมื่นแผ้ว  
   
 
 
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม 7,748,035 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10