หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านค่ายหมื่นแผ้ว
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ศาสนสถาน
ในตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
1
2
3
 
   

 
 
 
 
 
-ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 281 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 63 
การโอนภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือน พ.ค.-ก.ค.63(โอน21-09-2563) [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 124 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙ [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโควิด 19 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 49 
**ด่วนที่สุด**ขอความอนุเคราะข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พพัฒนาเด็กเล็ก) [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 97 
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 และการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
***ด่วนที่สุด*** ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563” [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมา่ณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 124 
การตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 66 
การกำหนดเป้าหมายผู้เ้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำและการบริหารงบประมาณ ฯ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 52 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 77 
**ด่วนที่สุด** การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 75 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 420 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 77 
ขอความอนุเคราะห์ฐานข้อมูลบ่อบาดาล [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 62 
 
 
 
 
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว5622  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2932  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2943  [ 24 ก.ย. 2563 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2941 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2939  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2931  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการเข้ารับป้ายและเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ของอวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว2891  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16337,16338  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งกฎกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กม. มท 0804.6/ว2874  [ 22 ก.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2900  [ 22 ก.ย. 2563 ]
การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2866 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2563 ]
 
 
 
   
 
 
   
   
   
 
 
 
         
 
สอบถาม ตำแหน่งว่าง (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 1517  ตอบ 3  
เด็กเล็ก (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1809  ตอบ 2  
     


จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทำสวนเฉลิมพระเกี [ 13 พ.ค. 2562 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยว [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง [ 15 พ.ย. 2561 ]จ้างค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง [ 13 พ.ย. 2561 ]จ้างค่าจ้างเหมาโครงการศูนย์เรียนรู้ปุ๋ย ขยายพันธุ์ [ 12 พ.ย. 2561 ]

     
ทต.คอนสาร ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แหลมทอง โครงการส่งเสริมเด็กดีวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองตูม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ค [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านยาง ประกาศเจตนารมณ์ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.แหลมทอง อบต.แหลมทอง ร่วมมอบค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐแก [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
ทต.ลาดใหญ่ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยนางวาสนา อุตมะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ ได้เปิดช่องทาง [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยนางวาสนา อุตมะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมฝาเหล็กท่อระบ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ยุบตัว ซอยไปหนอง [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ กิจการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อนคันปากโสก ลำน [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.คอนสาร พิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญในมิติทางศาสนาฯ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อระบายน้ำและเสริมท่อระบายน้ำเดิมข้างลำคลองเขาอีหมื่ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นาเสียว โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเป้า โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2563 โครงการด้านพระราชดำริด้านสาธา [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองสังข์ มอบเงินช่วยเหลือนาย มงคล มีสำราญผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัย(เพลิงไหม้บ้านเรือน) [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
 
         
               
 
 
 
   
   

กระเป๋าผักตบชวา  

อนุสาวรีย์พ่อหมื่นแผ้ว  
   
 
 
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,879,867 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10