หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านค่ายหมื่นแผ้ว
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ศาสนสถาน
ในตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
1
2
3
 
 
 
    CLICK
  บริการประชาชนออนไลน์
   
 

 
 
 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ขอเชิญเข้ารับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
** ด่วนที่สุด ** แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยื่นแบบฯผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
การตรวจราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 74 
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๕ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
** ด่วนมาก ** การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
โครงการพัฒนาต้นแบบเกมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12 [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
***ด่วนที่สุด*** แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
 
 
 
 
 
 
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
 
 
 
   
 
 
   
   
   
 
 
 
         
 
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (19 พ.ค. 2565)    อ่าน 100  ตอบ 1  
ตอบข้อซักถามการขึ้นทะเบียบเด็กแรก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 91  ตอบ 2  
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 62  ตอบ 0  
แนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ (โควิด-19) (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 67  ตอบ 0  
ศูนย์บริการระบบรักษาความปลอดภัย จำหน่าย ติดตั้ง รับให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ รักษ (15 ก.ค. 2564)    อ่าน 80  ตอบ 0  
สอบถาม ตำแหน่งว่าง (26 มิ.ย. 2564)    อ่าน 1884  ตอบ 3  
เด็กเล็ก (20 ม.ค. 2564)    อ่าน 2068  ตอบ 2  
     


ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดป้องกันโควิด) โด [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(งานสาธารณส [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมารถปรับเกรดหน้าดิน(งานป้องกันและบรรเทาสาธาร [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ทรายขี้เป็ด) (งาน [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างจัดจ้างจัดหาเครื่องบวงสรวงและพานบายศรีงาน ช้าง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างจัดหาเครื่องไหว้โฮงประกำ จำนวน 5 ชุด ตามโครงกา [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างจัดหาช้าง จำนวน 9 เชือก ตามโครงการ ช้างคืนถิ่น [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างจัดหาชุดแต่งกายผู้เข้าร่วมแสดงวัฒนธรรม ตามโครง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างจัดหาเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ พร้อมผ้าคลุม ตามโคร [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงเวทีกลาง ช้างคืนถิ่น 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการ ช้ [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างจัดสถานที่ งาน ช้างคืนถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธ [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมคันดินแม่น้ำชี หมู่ที่ 13 บ้านค่ายแสนสุ [ 28 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมตลิ่งแม่น้ำชี (ช่วงร้านซีวิว) หมู่ที่ 1 [ 28 เม.ย. 2565 ]

     
อบต.วังชมภู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน [ 1 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 145 
อบต.หนองโพนงาม [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมทอง คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564-2670 ครั้ง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวแดง การประชุมคณะทีมพี่เลี้ยงฯ ครั้งที่ 3 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ประกาศให้มีการเลือกตั้ง สท. แทน ประจำเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกสะอาด [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านเป้า วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสายชล ลาภคุณ ตำแหน่ง รองนายกองค์การ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ลาดใหญ่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ ให้เกียรต [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยยาง วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้รับมอบหมายจาก นางส [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านแท่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง การประชุมประชาคมขอความเห็นชอบคืนพื้นที่สนามกีฬาและขอใช้เป็นลานจำหน่ายสินค้า [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.แหลมทอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านเป้า วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสายชล ลาภคุณ ตำแหน่ง รองนายกองค์การ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ทำการกั [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแกหนองโน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมทอง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.คอนสวรรค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลจาก ทต.บ้านเพชร [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยยาง วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้รับมอบหมายจาก นางส [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยยาง วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้รับมอบหมายจากนา [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
 
         
               
 
 
 
   
   

กระเป๋าผักตบชวา  

อนุสาวรีย์พ่อหมื่นแผ้ว  
   
 
 
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม 8,123,130 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10