หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านค่ายหมื่นแผ้ว
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ศาสนสถาน
ในตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
1
2
3
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 

 
 
 
 
 
 
**ด่วนที่สุด** การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
**ด่วนที่สุด** ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการสถานีสูบนำ้ด้วยไฟฟ้า [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ การทำงานวิถีใหม่ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
**ด่วนที่สุด** ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำแผนพัฒนากีฬาจังหวัดชัยภูมิ [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 67 
โครงการอบรมหลักสูตร วินัยข้าราชการท้องถิ่นการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง  [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ฺส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม วินัยข้าราชการท้องถ่ินการคงอยู่่ และการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยทักษิณ [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
****ด่วนที่สุด**** การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
รายงานการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 84 
ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 118 
**ด่วนที่สุด** ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐาน ทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้แก่อปท. [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
 
 
 
 
 
 
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
   
 
 
   
   
   
 
 
 
         
 
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (19 พ.ค. 2565)    อ่าน 195  ตอบ 1  
ตอบข้อซักถามการขึ้นทะเบียบเด็กแรก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 200  ตอบ 2  
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 144  ตอบ 0  
แนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ (โควิด-19) (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 135  ตอบ 0  
ศูนย์บริการระบบรักษาความปลอดภัย จำหน่าย ติดตั้ง รับให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ รักษ (15 ก.ค. 2564)    อ่าน 174  ตอบ 0  
สอบถาม ตำแหน่งว่าง (26 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2017  ตอบ 3  
เด็กเล็ก (20 ม.ค. 2564)    อ่าน 2158  ตอบ 2  
     


ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนว [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้ ประชาสัมพันธ์ห [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธี [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการ ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านค่าย [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน กธ-๑๑๕๑ ชัยภ [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบ [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเครื [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โด [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค ค [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบ [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขคร [ 15 พ.ค. 2566 ]

     
อบต.นาเสียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาช [ 27 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.ทุ่งลุยลาย กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไขเลือดออก [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.นางแดด โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันอัคคีภัยในชุมชน [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.บำเหน็จณรงค์ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวแดง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองบัวแดง การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองบัวแดง การตัดแต่งต้นไม้จากเหตุวาตภัย [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองบัวแดง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.บ้านเป้า ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมรวบรวมผลไม้เพื่อการส่งออก [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.นาเสียว วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กองทุน สป.สช. อบต.นาเสียว ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านยาง โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ. [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแวง โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทั้งร่างกายจิต [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง การขุดลอกคลองระบายน้ำที่อุดตัน [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองบัวแดง การซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.หนองสังข์ เทศบาลสัญจร อำเภอยิ้ม [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (ฉีดวัคซีน ทำหมัน สนุข-แมว) ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนาแซง อบต.หนองนาแซง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย (ครั้งที่ 2) อีก 10 ราย [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิการประชุมผู้บริหารองค์กร [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าหินโงม ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครสมาชิก 11 หมู่บ้าน ลงพื้นที่ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึ [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกพื้นที่จัดทำประชาคมหมู่บ้าน การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ แล [ 25 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
 
         
               
 
 
 
   
   
กระเป๋าผักตบชวา
อนุสาวรีย์พ่อหมื่นแผ้ว
   
 
 
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,521,746 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10