หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านค่ายหมื่นแผ้ว
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ศาสนสถาน
ในตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
1
2
3
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 

 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญ เข้าร่วมประชุมพัฒนากลไกสร้างการมีส่วนร่วมและหนุนเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 53 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis:PrEP) ปีงบประมาณ 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 34 
***ด่วนที่สุด*** คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
ปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 38 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 74 
**ด่วนที่สุด** การโอนเงินจัดสรรงปม.ประจำปีงปม.พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2566) [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 48 
เร่งรัดการบันทึกจำนวนประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 71 
ขอส่งรายงานสรุปผลการประเมินศักยภาพผุ้ปฏิบัติการพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 50 
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 46 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 82 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 142 
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 56 
***ด่วนที่สุด*** การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 115 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4906  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4916  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3 กค. มท 0803.4/ว4918 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4911  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.2/ว4873  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4884  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กสธ. มท 0819.2/ว4830  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 กศ. มท 0816.4/ว4822  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การมอบให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว90  [ 23 พ.ย. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4878  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4864  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook (ท้องถิ่นไทย) (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และ (PR มหาดไทย) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4868  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฯ กสธ. มท 0819.2/ว4852  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4863  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2567 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว4856 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4859 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศ. มท 0816.3/ว7845  [ 21 พ.ย. 2566 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4854  [ 21 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
   
 
 
   
   
   
 
 
 
         
 
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (19 พ.ค. 2565)    อ่าน 307  ตอบ 1  
ตอบข้อซักถามการขึ้นทะเบียบเด็กแรก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 332  ตอบ 2  
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 244  ตอบ 0  
แนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ (โควิด-19) (7 ก.ย. 2564)    อ่าน 233  ตอบ 0  
ศูนย์บริการระบบรักษาความปลอดภัย จำหน่าย ติดตั้ง รับให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ รักษ (15 ก.ค. 2564)    อ่าน 262  ตอบ 0  
สอบถาม ตำแหน่งว่าง (26 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2137  ตอบ 3  
เด็กเล็ก (20 ม.ค. 2564)    อ่าน 2260  ตอบ 2  
     


โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบา [ 13 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.ทต.บ้านค่ายห [ 1 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.ทต.บ้านค [ 2 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยว [ 25 ก.ย. 2566 ]ซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำสำเนาพร้อมเข้ารูปเล่ม เทศบัญญัติงบประ [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุ [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นเสริมพัฒ [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา) จำนวน [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ [ 18 ก.ย. 2566 ]

     
อบต.ท่าหินโงม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบป [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหินโงม รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหัน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านเจียง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านเจียง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านแท่น งานลอยกระทง 27 พฤศจิกายน 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านเพชร ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านเพชร ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ 2/ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คอนสาร ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ภูเขียว สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ภูเขียว วันประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๖ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองตูม โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าหินโงม โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.คอนสาร โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าหินโงม การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าหินโงม ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไผ่ กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนาแซง กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง อบต.หนองนาแซง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง รูปภาพพิธีเปิดงานลอยกระทง [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
ทต.หนองบัวแดง การมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน [ 27 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
 
         
               
 
 
 
   
   
กระเป๋าผักตบชวา
สนามกีฬาสวนแสงจันทร์
   
 
 
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,689,624 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10