หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
     


 
**ด่วนที่สุด**ส่งรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
**ด่วนที่สุด**แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
**ด่วนที่สุด** การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 
ด่วนที่สุด กำหนดตรวจนิเทศก์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
**ด่วนที่สุด** การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 598