เทศบาลตำบล บ้านค่ายหมื่นแผ้ว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต. บ้านค่ายหมื่นแผ้ว)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 020013800539 ชื่อ เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว หรือ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 3071189095 ชื่อ เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว