กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP / ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 


นายสันชัย พรมสิทธิ์
นายกเทศมนตรี
 


นายนิติธร ธรรมปานลาภเกิด
รองนายกเทศมนตรี


นายแก้ว เพียงชัยภูมิ
รองนายกเทศมนตรี
 


นายเพิ่มพูน ประสานเนตร
เลขานุการนายกเทศมนตรี